Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

उपाध्यक्ष, बिपना कुलुङसँगको मिठो कुराकानी कार्यक्रम आम्नी मिन्ताम् ओखी रिदाममा IIBipanaKulung Ep_137

230 Views  |  December 05, 2022

उपाध्यक्ष, बिपना कुलुङसँगको मिठो कुराकानी कार्यक्रम आम्नी मिन्ताम् ओखी रिदाममा IIBipanaKulung Ep_137