Chali Gochali (Tharu Language Program)

सबै भाषालाई नेपाली भाषा मान्न सकिन्छ भने सबै पहिरनलाई किन नेपाली पहिरन मान्न सकिँदैन ?

153 Views  |  August 07, 2019

सबै भाषालाई नेपाली भाषा मान्न सकिन्छ भने सबै पहिरनलाई किन नेपाली पहिरन मान्न सकिँदैन ?