Niko Sare - Thami Language

थामी जातीको पहिचान, ईतिहास संरक्षणको लागि राष्ट्रिय थामी संग्राहलय बनाउन लागिको हो II Ep_35

1048 Views  |  January 07, 2022

थामी जातीको पहिचान, ईतिहास संरक्षणको लागि राष्ट्रिय थामी संग्राहलय बनाउन लागिको हो II Ep_35