Sambodhi Marg

बुद्धको शाब्दिक अर्थ के हो? बुद्धले देशना गर्नु भएको चौरासी धर्म स्कन्धहरु केके हुन्? MingmaLamaII49

191 Views  |  April 25, 2023

बुद्धको शाब्दिक अर्थ के हो? बुद्धले देशना गर्नु भएको चौरासी धर्म स्कन्धहरु केके हुन्? MingmaLamaII49