Sherwi Ngenthin Gi Lyarim

Serwi Ngyanthin | शेर्वी ञ्येन्ठिन epi 119 ||गम्बु शेर्पा _अध्यक्ष खिजिदेम्बा गाउँपालिका ओखलढुङ्गा

334 Views  |  August 27, 2023

Serwi Ngyanthin | शेर्वी ञ्येन्ठिन epi 119 ||गम्बु शेर्पा _अध्यक्ष खिजिदेम्बा गाउँपालिका ओखलढुङ्गा