Sambodhi Marg

गृहस्ति जिवन भएकाहरूले पनि शिल पालन गर्न सके बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन् II MingmaLama II EP_45

372 Views  |  January 01, 2023

गृहस्ति जिवन भएकाहरूले पनि शिल पालन गर्न सके बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन् II MingmaLama II EP_45