Tamu Hyula (Gurung Language)

तमुस्यो ह्युल छोंज धिं अध्यक्ष, टिचन गुरुङ (TichanGurung) कार्यक्रम तमू हयुलमा IIAnitaGurungII Ep_15

415 Views  |  January 25, 2023

तमुस्यो ह्युल छोंज धिं अध्यक्ष, टिचन गुरुङ (TichanGurung) कार्यक्रम तमू हयुलमा IIAnitaGurungII Ep_15