Tamu Hyula (Gurung Language)

"हाम्रो संस्कार हामीले नै जोगाउने हो" ठाडो भाका अभियानकर्ता HarimayaGurungII AnitaGurung II Ep_17

296 Views  |  January 25, 2023

"हाम्रो संस्कार हामीले नै जोगाउने हो" ठाडो भाका अभियानकर्ता HarimayaGurungII AnitaGurung II Ep_17